Διαχωρισμός μυϊκών ινών

  Μυϊκές ίνες τύπου Ι Μυϊκες ίνες τύπου ΙΙα Μυϊκές ίνες τύπου ΙΙβ
Ταχύτητα συστολής Αργή Γρήγορη Γρήγορη
Διάμετρος ινών Μικρή Μεσαία Μεγάλη
Αντοχή στην κόπωση Υψηλή Μεσαία Μικρή
Κύρια Χρήση Αερόβια Μεγάλης διάρκειας αναερόβια Σύντομη αναερόβια
Διάρκεια Χρήσης Ώρες <30 λεπτά <1 λεπτό
Παραγωγή Δύναμης Μικρή Μεσαία Υψηλή
Πυκνότητα μιτοχονδρίων Υψηλή Μεσαία Μικρή
Πυκνότητα τριχοειδών αγγείων Υψηλή Μεσαία Μικρή
Οξειδωτική Ικανότητα Υψηλή Υψηλή Μικρή
Γλυκολυτική Ικανότητα Χαμηλή Υψηλή Υψηλή
Κύρια πηγή ενέργειας Τρυγλυκερίδια Γλυκογόνο Φωσφοκρεατίνη Γλυκογόνο Φωσφοκρεατίνη
Share this Post